Category: खते व बी बियाणे

कापूस लागवड

कापूस पीकाची लागवड :- कापूस हे राज्यातील दुसरे महत्त्वाचे नगदी पीक  असून २०१८-१९ मध्ये त्याखालील क्षेत्र देशातील एकूण क्षेत्राच्या ३५ टक्के म्हणजेच ४२.१८ लाख हेक्टर इतके आहे. तसेच कापूस रुईची…