महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाच्या निधीमध्ये रुपये 10,000/- कोटी एवढ्या एकूण रकमेची तरतूद

शेतकऱ्यांना या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाच्या या https://aaplesarkar.maharashtra.gov.in वेबसाईटवर जाऊन अर्ज भरावा लागेल,

जमिनीचा 7/12 उतारा जातीचे प्रमाणपत्र

 आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाच्या वारसाचा दाखला

 दारिद्र्य रेषेखाली असल्याचा दाखला आधारकार्ड

 ८ – अ प्रमाणपत्र  स्वतःच्या स्वाक्षरी सहित भरलेला अर्ज